احمد حاجی ده آبادی - عضو هیأت مدیره و سردبیر دوفصلنامه قرآن، فقه و حقوق اسلامی