برگزاری طرح ملی روشمند سازی تحقیقات علوم اسلامی فاز اول نوبت دوم

انجمن فقه و حقوق اسلامی با همکاری موسسه آموزش عالی امام رضا ع کارگاه و کلاس هایی با موضوع (مشق اجتهاد فقه پژوهی) را برگزار میکند
زمان:تیرماه 97