برگزاری طرح ملی روشمند سازی تحقیقات علوم اسلامی قم، مشهد، تهران و اصفهان

انجمن فقه و حقوق اسلامی با همکاری موسسه آموزش عالی امام رضا ع کارگاه و کلاس هایی با موضوع (مشق اجتهاد فقه پژوهی) را در شهرهای قم، مشهد، تهران و اصفهان برگزار میکند
زمان: تابستان وپاییز 97