تبریک به جناب آقای دکتر سید احمد حبیب نژاد مشاور علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در دوازدهمین جشنواره پژوهشی پردیس فارابی دانشگاه تهران

جناب آقای دکتر سید احمد حبیب نژاد عضو محترم انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه، مشاور علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در دوازدهمین جشنواره پژوهشی پردیس فارابی دانشگاه تهران به عنوان پژوهشگر برتر شناخته شد.

این موفقیت را به ایشان و اعضای محترم انجمن تبریک عرض مینمائیم و موفقیت بیش از پیش را برایشان آرزومندیم

دسنه بندی: