درباره ما

1. به منظور گسترش، پیشبرد و ارتقای فعالیت‌های علمی در زمینه فقه و حقوق اسلامی، انجمن فقه و حقوق اسلامی كه از این پس مختصراً «انجمن» نامیده می‌شود تاسیس می شود.

2. انجمن، مؤسسه‌ای حوزوی و غیرانتفاعی است كه با كسب مجوز از شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی حوزه علمیه و تحت نظارت آن شورا در زمینه فقه و حقوق اسلامی فعالیت می‌كند و از تاریخ تصویب، دارای شخصیت حقوقی و تابعیت جمهوری اسلامی را دارد و در قبال شورای اعطاء پاسخ‌گوی عملكرد خود می‌باشد.

3. انجمن، یك تشكل غیرسیاسی است و اعضای آن به نام انجمن یا به عنوان عضو انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه‌ها و احزاب سیاسی را ندارند.

4. اظهارنظر رسمی به نام انجمن به ترتیبی خواهد بود كه در آئین‌نامه مصوب شورای اعطاء مشخص خواهد شد.

5. تخلف اعضاء از دو ماده سه و چهار به تشخیص هیأت‌مدیره یا مجمع عمومی بر اساس ایین‌نامه مصوب نظارت بر انجمن‌ها موجب تعلیق عضویت، اخراج و یا پی‌گرد قانونی خواهد بود.

6. انجمن دارای مهر و نشان مخصوص خواهد بود و هیأت‌مدیره در حفظ و حراست از آن‌ها مسؤولیت قانونی دارد.

7. مركز انجمن در شهر قم به نشانی بلوار امین، بلوار جمهوری، کوچه 2، فرعی اول سمت چپ، ساختمان انجمن های علمی حوزه می‌باشد.

8. در صورت تغییر نشانی انجمن، مراتب به اطلاع دبیرخانه شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی و اعضای انجمن رسانده می شود.

ارکان انجمن :

انجمن دارای چهار ركن به ترتیب زیر می باشد:

الف) هیأت مؤسس

ب) مجمع عمومی

ج) هیأت مدیره

د) بازرسان

الف) هیأت مؤسس

هیأت مؤسس عبارتند از جمعی از پژوهشگران و اساتید حوزوی (حداقل 7 نفر و حداكثر 15 نفر) دارای مدرک سطح 4 یا در حد آن در زمینه فقه و حقوق اسلامی كه با كسب مجوز از شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی اقدام به تشكیل انجمن می کنند.

وظایف هیأت مؤسس

1. جذب اعضای پیوسته و تشكیل اولین جلسه مجمع عمومی؛

2. برگزاری انتخابات در اولین جلسه مجمع عمومی جهت انتخاب هیأت مدیره حداکثر تا شش ماه پس از اخذ مجوز؛

3. اداره انجمن تا زمان انتخاب هیأت مدیره.

ب) مجمع عمومی

مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته انجمن به صورت عادی یا فوق العاده تشكیل می شود.

تبصره: حضور اعضای وابسته و افتخاری در جلسات مجمع عمومی بدون حق رای بل مانع می باشد.

مجمع عمومی عادی سالی یك بار تشكیل می شود. برای رسمیت جلسه حضور اكثریت مطلق (نصف بعلاوه یك) اعضای پیوسته و برای تصویب هر موضوعی، رای موافق اكثریت مطلق حاضران ضرورت دارد.

تبصره 1: تصمیم گیری درباره انحلال انجمن، توقف موقت فعالیت انجمن و پیشنهاد تغییر اساسنامه منوط به كسب رای موافق اکثریت مطلق کل اعضاء می باشد.

تبصره 2: انحلال، توقف موقت فعالیت انجمن و پیشنهاد تغییر اساسنامه،به شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی ارسال می‌گردد و در صورت تأیید آن شورا قابل اجرا می‌باشد.

در صورتی كه در دعوت نخست، مجمع عمومی عادی رسمیت نیافت، جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز و با حضور حداقل یک سوم اعضای پیوسته رسمیت خواهد یافت و اتخاذ تصمیمات، منوط به موافقت یک چهارم کل اعضاء می باشد.

تبصره: دعوت برای تشكیل مجامع عمومی باید به صورت كتبی و یا از طریق روزنامه های كثیرالانتشار حوزوی صورت گیرد و حداقل پانزده روز قبل از تشكیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.

مجمع عمومی فوق العاده با دعوت هیأت مدیره و یا تقاضای كتبی یك سوم اعضای پیوسته انجمن تشكیل می شود.

تبصره 1: یك سوم اعضای پیوسته می توانند مستقیماً اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق العاده نمایند مشروط بر این كه هیأت مدیره در مدت یك ماه به تقاضای ایشان پاسخ مثبت نداده باشد و در چنین حالتی، ایشان باید درآگهی دعوت، به عدم اجابت درخواست خود توسط هیأت مدیره تصریح نمایند.

تبصره 2: در صورت تحقق تبصره فوق دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهد بود كه در تقاضانامه ذكرشده است.

جلسات مجمع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مركب از یك رئیس، یك منشی و دو ناظر اداره می شوند.

تبصره: اعضای هیأت رئیسه با رای اكثریت نسبی اعضای حاضر در مجمع از بین كسانی كه خود را در انتخابات هیأت مدیره و بازرس نامزد نكرده اند انتخاب خواهند شد.

وظایف مجمع عمومی

1. تعیین و تصویب خط مشی كلی انجمن در چارچوب سیاستهای كلان انجمن‌های علمی حوزه؛

2. انتخاب اعضای هیأت مدیره؛

3. انتخاب بازرسان؛

4. عزل و قبول استعفای اعضای هیأت مدیره؛

5. پیشنهاد تغییر عنوان و اهداف انجمن، انحلال یا توقف موقت فعالیت انجمن به شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی؛

6. استماع گزارش هیأت مدیره و بازرسان و تصمیم گیری در مورد پیشنهادات آنها؛

7. تعیین میزان حق عضویت سالانه؛

8. تصویب تراز نامه و بودجه سالانه انجمن.

ج) هیأت مدیره انجمن

هیأت مدیره انجمن مجموعه ای از نمایندگان منتخب مجمع عمومی است كه بر اساس سیاست های كلان انجمن، به برنامه ریزی و هدایت فعالیت های آن می پردازد. این مجموعه عبارت است از 7 نفر كه به مدت 2 سال با رای مخفی مجمع عمومی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می شوند.

تبصره 1: هیأت مدیره 2 نفر عضو علی البدل دارد و در صورت استعفا، بركناری یا فوت هریك از اعضای آن هیأت ، عضو علی البدل برای مدت باقی مانده دوره عضویت، جانشین وی خواهد شد.

تبصره 2: در هر دوره هیأت مدیره باید حداقل 2 عضو جدید داشته باشد.

تبصره3: هیأت مدیره حداكثر تا یك ماه پس از انتخاب شدن تشكیل جلسه داده و با رای كتبی نسبت به تعیین رئیس و نائب رئیس تفكیك وظایف اقدام می نماید.

جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل 5 نفر رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اكثریت آرای موافق کل اعضای هیأت مدیره، معتبر است.

تبصره: كلیه مصوبات هیأت مدیره پس از امضای اعضا در دفتر صورتجلسات هیأت مدیره ثبت و نگهداری می شود.

شركت اعضای هیأت مدیره در جلسات آن هیأت ضروری است و غیبت هر یك از اعضا(بیش از سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب) بدون عذر موجه به تشخیص هیأت مدیره، در حكم استعفای عضوغایب خواهد بود.

وظایف و اختیارات هیأت مدیره

1. برنامه ریزی و پی گیری برنامه های بلند مدت و كوتاه مدت در جهت اهداف انجمن؛

2. تصویب برگزاری همایش های علمی در چار چوب ضوابط مربوط؛

3. برگزاری نشست های مجمع عمومی؛

4. پذیرش عضویت و تعلیق آن در چار چوب اساس نامه؛

5. انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شركت در مجامع علمی داخلی و خارجی؛

6. اتخاذ تصمیم در مورد همكاری و عضویت انجمن در مجامع داخلی و خارجی؛

7. ارایه گزارش فعالیت سالانه انجمن و هیأت مدیره به مجمع عمومی؛

8. تصویب ایین نامه داخلی و شرح وظایف كمیته ها؛

9. تشكیل كمیته های انجمن، تعیین وظایف و نظارت بر فعالیت های آن ها، تغییر و یا ایجاد كمیته های جدید؛

10. تأمین منابع مالی و جلب هدایا و كمكهای مالی؛

11. بررسی و تصویب ترازنامه و صورت حساب درآمدها و هزینه های سال مالی گذشته و بودجه سال اینده انجمن جهت ارایه به مجمع عمومی؛

12. پاسخ گویی به مجمع عمومی در چارچوب وظایف و اختیارات مجمع؛

13. تصویب بورس های تحقیقاتی و آموزشی؛

14. تأئید رؤسای کمیته ها؛

15. رسیدگی به تخلفات گزارش شده از سوی بازرسان؛

16. فراخوان مجمع عمومی برای انتخاب هیأت مدیره حداقل سه ماه قبل از پایان دوره تصدی و اعلام آن به دبیرخانه انجمن های علمی حوزه مستقر در معاونت پژوهشی.

رئیس

رئیس هیأت مدیره انجمن از بین اعضای آن برای یك دوره 2 ساله توسط هیأت مدیره انتخاب می شود كه نماینده قانونی انجمن می باشد. و انتخاب مجدد وی بلامانع است. هیأت‌مدیره نیز می‌تواند در صورت نیاز، از بین اعضا، فردی را بعنوان نائب رئیس انجمن انتخاب نماید.

وظایف رئیس

1. برنامه ریزی و مدیریت انجمن در چارچوب شرح وظایف؛

2. ایجاد هماهنگی بین اعضا و كمیته ها و هدایت آنان برای رسیدن به اهداف انجمن؛

3. اداره داخلی جلسات هیأت مدیره؛ تبصره: در صورت عدم حضور رئیس در جلسه، یكی از اعضای هیأت مدیره توسط اعضای حاضر انتخاب شده و جلسه را اداره خواهد کرد.

4. پی گیری مصوبات هیأت مدیره؛

5. ارایه گزارش به اعضای هیأت مدیره؛

6. پیگیری تخلفات گزارش شده توسط بازرسان؛

7. تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه انجمن به هیأت مدیره؛

8. نصب و عزل كاركنان انجمن با رعایت ضوابط و مقررات؛

9. امضای كلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور برای انجمن؛

10. ایفای نمایندگی انجمن در كلیه مراجع صالحه با حق توكیل غیر؛

11. پیشنهاد نصب رؤسای کمیته ها به هیأت مدیره.

در دوره اول دوساله فعالیت انجمن رئیس انجمن آیت الله ابوالقاسم علیدوست ابرقوئی و نائب رئیس انجمن جناب آقای دکتر احمد حاجی ده آبادی بودند.

اعضای هیأت مدیره در دوره اول (آیات و حجج السلام آقایان محسن فقیه حبیبی ، علی نکونام، ابوالقاسم علیدوست ابرقوئی، دکتر علی محمدی جورکویه و آقایان دکتر ناصر قربان نیا، دکتر احمد حاجی ده آبادی و دکتر غلامرضا پیوندی و علی البدل هیأت مدیره در دور اول جناب آقای دکتر سید احمد حبیب نژاد بودند)

همچنین در دوره دوم دوسالانه فعالیت انجمن مجددا رئیس انجمن آیت الله ابوالقاسم علیدوست ابرقوئی و نائب رئیس انجمن دکتر احمد حاجی ده آبادی انتخاب شدند.

اعضای هیأت مدیره در دوره دوم (آیات و حجج السلام آقایان محسن فقیه حبیبی، دکتر محمد جواد ارسطا، ابوالقاسم علیدوست ابرقوئی،دکتر علی محمدی جورکویه ، دکتر سید علی علوی قزوینی،دکتر حسین جوان آراسته و دکتر احمد حاجی ده آبادی و علی البدل هیأت مدیره در دور دوم جناب آقای دکتر جواد حبیی تبار بودند)

د) بازرسان

مجمع عمومی از بین اعضای پیوسته انجمن دو نفر را به عنوان بازرس اصلی و یك نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت دو سال انتخاب می نماید.

وظایف بازرسان

1. بررسی اسناد و دفاتر مالی و غیر مالی انجمن و گزارش آن به مجمع عمومی؛

2. گزارش تخلفات به هیأت مدیره؛

3. شكایت به مجمع عمومی از متخلف و رئیس در صورت عدم رسیدگی به تخلفات از سوی هیأت مدیره؛

رئیس موظف است کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز بازرسان را در اختیار ایشان قرار دهد.

در دوره اول دوساله فعالیت انجمن بازرسان آقایان محمد ابراهیم نتاج و حسینعلی بای به عنوان عضو اصلی و جناب آقای مصطفی عباسی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

همچنین در دوره دوم دوساله فعالیت انجمن بازرسان آقایان دکتر غلامرضا پیوندی و حسینعلی بای به عنوان بازرس اصلی و جناب آقای حسین قافی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

بودجه

منابع مالی انجمن عبارتند از:

1. كمك های مراجع عظام تقلید و مرکز مدیریت حوزه های علمیه؛

2. حق عضویت اعضا؛

3. در آمدهای ناشی از ارایه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره ای در راستای اهداف انجمن؛

4. هدایا و سایر كمك ها مشروط به عدم ایجاد تعهد؛

كلیه عواید و درآمدهای انجمن صرف فعالیت ها و وظایف برشمرده در اساسنامه انجمن خواهد شد.

كلیه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانك های كشور نگه داری می شود.

كلیه مدارك و پرونده های مالی و غیر مالی مرتبط با فعالیت های انجمن در محل دفتر مركزی انجمن نگه داری می شود و در هنگام مراجعه مرجع نظارت یا سایر مراجع صلاحیتدار در اختیار آنان قرار می گیرد.

كلیه اسناد غیر مالی تعهد آور و نامه های رسمی با امضای رئیس معتبر است. كلیه اسناد مالی و اوراق بهادار با امضای رئیس و یكی از اعضای هیأت مدیره كه توسط هیأت مدیره مشخص می شود، معتبر است.

انحلال انجمن

انجمن های علمی با تصویب مجمع عمومی انجمن یا تصویب شورای اعطا، بر اساس آیین نامه ایی مصوب منحل خواهد شد و در صورت تصویب انحلال انجمن، مجمع عمومی هیأت تصفیه ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد كرد. هیأت تصفیه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی ها، كلیه دارایی های منقول و غیر منقول انجمن را به شورای عالی حوزه های علمیه واگذار نماید.

فایلهای صوتی: