غلامرضا پیوندی -عضو هيأت مدیره انجمن و نایب رئیس انجمن