فایل صوتی نقد کتاب درآمدی بر حقوق جزاء

انجمن فقه وحقوق اسلامی حوزه، با همکاری دانشگاه پردیس نشست مشترکی با موضوع نقد کتاب «درآمدی بر حقوق جزای عمومی » برگزار گردید.
نویسندگان:جناب آقایان دکتر الهام و دکتر برهانی
ناقدین:جناب آقایان دکتر شمس ناتری و دکتر حاجی ده آبادی

فایلهای صوتی: