نخستین همایش ملی (اصول نانوشته قانون اساسی)

انجمن فقه و حقوق اسلامی و مراکز علمی حوزه و دانشگاه نخستین همایش ملی با عنوان (اصول نانوشته قانون اساسی) را برگزار میکنند.
مهلت ارسال چکیده و طرح مقاله : 97/2/30
مهلت ارسال متن نهایی: 15 مرداد 1397
زمان برگزاری همایش: 18 و 19 مهرماه 1397
مکان: قم، پردیس فارابی دانشگاه تهران ـ دانشکده حقوق
نشانی ارسال مقالات: conventions.conf@ut.ac.ir
محورهای همایش:
مبانی الزام و ضمانت اجرایی اصول نانوشته برای رویه های اجرای قانون اساسی (عرف اساسی)
ماهیت و مبانی اصول نانوشته و رویه های اجرایی قانون اساسی(عرف اساسی)
اصول نانوشته و حکم حکومتی در حقوق اساسی ایران
نسبت اصول نانوشته قانون اساسی با نصوص قانونی
رابطه اصول نانوشته قانون اساسی و رویه های اجرایی قانون اساسی
تاثیر اصول نانوشته بر تفسیر قانون اساسی (تحلیل رویکرد شورای نگهبان)
اصول نانوشته قانون اساسی و نهادهای خارج از قانون اساسی
نمونه های اصول نانوشته و رویه های اجرای قانون اساسی در قوای سه گانه (قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی)