پیش کرسی آسیب شناسی یکسان انگاری منطق فقه و منطق حقوق

انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه کرسی نظریه پردازی با موضوع (آسیب شناسی یکسان انگاری منطق فقه و منطق حقوق) را برگزار میکند
زمان:20/04/1397
ساعت: 17
نظريه پرداز: جناب آقای دکتر مرتضی فیاض
ناقدان آقایان: دکتر محمد جواد ارسطا،عبدالرضا علیزاده و دکتر عبدی پور
داوران آقایان: دکتر سید علی علوی قزوینی ، دکتر محمود حکمت نیا و دکتر سیف الله صرامی
دبیر علمی: جناب آقای دکتر سید احمد حبیب نژاد
نماینده ناظر دبیرخانه: جناب آقای میثم چگین