پیش کرسی کرسی نقد قاعده تداخل قصاص در قانون مجازات اسلامی 1392

انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه کرسی نظریه پردازی و دانشگاه پردیس کرسی با موضوع (نقد قاعده تداخل قصاص در قانون مجازات اسلامی 1392) را برگزار میکند
زمان:11/07/1397
ساعت: 14
نظريه پرداز: جناب آقای دکتر احمد حاجی ده آبادی
ناقدان آقایان: آیت الله علیدوست آیت الله قائینی و شمس ناتری
داوران آقایان: دکتر غلامرضا پیوندی ، دکتر امیر غنوی و دکتر حسینعلی بای
دبیر علمی: جناب آقای دکتر شیدائیان
نماینده ناظر دبیرخانه: جناب آقای میثم چگین