نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

چکیده
یکی از جرایم بر ضد امنیت داخلی، جرم بغی است و آن عبارت است از خروج از اطاعت امام عادل که علی‌رغم سابقه طولانی آن در فقه کیفری، همچنان می‌تواند از نظر مستند، ماهیت، شرایط، مجازات، نسبت آن با جرم سیاسی و جایگاهش در حقوق کیفری ایران و میزان پیروی آن فقه امامیه مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. در این نوشتار با بررسی آیات، روایات تفسیری و نظرات فقها و مقررات کیفری ایران به روش توصیفی و تحلیلی، ماهیت تعزیری جرم بغی و مجازات رفتارهای مجرمانه و مرتبط با شورش باغیان پیش از شورش و پس از آن، شرایط لازم برای تحقق آن، نسبت عموم و خصوص مطلق بین جرم سیاسی و بغی، تعریف، ارکان و مجازات جرم بغی در قانون مجازات اسلامی و مواضع موافق و مخالف قانون‌گذار در جرم بغی با مواضع فقه کیفری امامیه تبیین گردید.
واژگان کلیدی: بغی، جرم سیاسی، خروج، تأویل، گروه مسلحانه، محاربه.

کلیدواژه‌ها