راهنمای تدوین مقالات
 
 شرایط ارسال مقاله
ـ عدم ارسال یا درج مقاله در نشریات دیگر؛
ـ موضوع مقاله از موضوعات فقهی حقوقی با رویکرد حداکثری به قرآن باشد؛
ـ مجله از ترجمه مقالاتی که همراه با نقد جامع علمی است، استقبال می‌کند.
ـ مقاله از چهار بخش چکیده (همراه با حداقل 5 و حداکثر 7 واژه کلیدی)، مقدمه، متن اصلی و نتیجه تشکیل شود.
ـ حجم مقاله حداقل 12 و حداکثر 25 صفحه 350 کلمه‌ای باشد.
ـ فایل حروفچینی‌شده در نرم‌افزار Word به صورت ایمیل برای دفتر مجله ارسال شود.
 
 روش تنظیم فهرست منابع در انتهای مقاله
ـ در ارجاع به کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده؛ عنوان کتاب (به صورت Bold)؛ شماره جلد، نوبت چاپ، محل نشر: ناشر، سال انتشار.
ـ در ارجاع به مقاله: نام خانوادگی، نام مؤلف؛ «عنوان مقاله»؛ عنوان مجله (به صورت Bold)؛ محل نشر: ناشر، سال انتشار، صفحات ابتدا و انتهای مقاله.
ـ فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا، براساس نام خانوادگی تنظیم شود.
 
 روش ارجاع به منابع در مقاله
ـ ارجاع در متن بلافاصله پس از مطلب، داخل پرانتز قرار گیرد؛ به شرح ذیل:
(نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، شماره جلد، صفحات)
ـ در مواردی که به بیش از یک نویسنده ارجاع می‌شود، بین اطلاعات هر ارجاع از علامت ممیز استفاده شود.
ـ در ارجاع به نویسنده پیشین (بدون فاصله) از کلمه «همو» و در ارجاع به منبع پیشین (بدون فاصله) از کلمه «همان» استفاده شود.
ـ توضیحاتی که به طور غیرمستقیم به موضوع ارتباط دارند، در زیرنویس آورده شوند.