نویسنده

دانش‌آموخته حوزه و دانشگاه و پژوهشگر فقه و حقوق (ebishirazi1345@gmail.com).

چکیده

نسبت ارتباط نامشروع به همسر یا انکار فرزند ـ فرزندی که از وی متولد شده است ـ آثار و پیامدهای فراوان حقوقی به همراه دارد. مسئله زنا و حدی که بر آن مترتب است، ادامه زندگی زناشویی، موضوع حد قذف و نیز ارث پدر و فرزند و گاه زن و شوهر از مسائلی است که در مبحث لعان مورد بررسی قرار می‌گیرد. در واقع لعان راهکاری گره‌گشاست که یک معضل پیچیده را به گونه‌ای برطرف سازد. این نهاد باعث می‌شود حد قذف و زنا که در مورد اخیر می‌تواند قتل و سنگسار نیز باشد، برداشته شود. در کنار آن، آثاری همچون انفساخ نکاح را نیز به دنبال دارد و پیوند زوجیت را می‌گسلد؛ زیرا استمرار چنین پیوندی به مصلحت نخواهد بود و درباره انکار ولد نیز افزون بر منتفی‌شدن نسبت پدری و فرزندی، برخی مسائل مالی مانند از میان‌رفتن ارث بری را به دنبال خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها