نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام/ نویسنده مسئول

2 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه مفید و پژوهشگر حوزوی

چکیده

در گفتمان سیاسی سال‌های اخیر، از انتخابات به‌عنوان امانت یاد می‌شود و آرای مردمی و آنچه به‌وسیله این آرا تعیین می‌گردد، امانت مردم نزد حکومت خوانده می‌شود. در پژوهش حاضر سعی شده است با رجوع به دیدگاه قرآنی مشخص شود این استعمال صرفاً کاربردی استعاری و ادعایی بوده و به‌کاربردن این تعبیر درجهت تنویر ذهن مخاطب و درک معناست یا استعمالی حقیقی است و در نگرش قرآن کریم، حکومت اسلامی و اموری که به آن سپرده شده، همچون فرآیند انتخابات و به ‌تبع آن رأی مردم و نتیجه انتخابات، اماناتی حقیقیه و الهیه‌اند؟
در مقاله پیش‌رو که به‌روش توصیفی تحلیلی نوشته شده است، روشن می‌گردد که در دیدگاه قرآنی، حکومت و امور محوله به آن مانند انتخابات به‌عنوان امانت‌اند و نوع ولایت حاکم اسلامی، نه به شیوه قهری و مالکی، بلکه از باب امانت‌داری است و حاکم اسلامی قائم به حفظ این امانت و نگهبانی از نتایج آن خواهد بود

کلیدواژه‌ها