نویسنده

عضو هیئت علمی جامع‍ةالمصطفی العالمی‍‍ة و سردبیر مجله فقه اهل‌البیت(m_qafory2005@yahoo.com).

چکیده

مقاله حاضر به بررسی مفهوم (مُضارّ) اختصاص دارد که در آیه دوازده سوره نساء آمده است. هنگام مراجعه به پژوهش‌های موجود، تضارب آرای شدیدی در تفسیر این مقطع از آیه را علاوه بر ضعف مستندات مرتبط با آنها شاهدیم. همچنین، این پژوهش‌ها به بررسی همه زوایای این آیه نپرداخته‌اند؛ همچون تشخیص مفهوم و مصداق  مضارّه،تکلیفی یا وضعی‌بودن نفی مضارّه و اینکه آیا مضارّه منفی فقط متعلق به وصیت می‌باشد یا دَین را نیز دربرمی‌گیرد؟ و در نهایت آیا این امر فقط به این مقطع از آیه منحصر است یا دربرگیرنده همه موارد ارث است؟

کلیدواژه‌ها