اهداف علمی و کاربردی دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی قرآن، فقه و حقوق اسلامی
1. تلاش برای تبیین هرچه بیشتر و بهتر آیات‌الاحکام مرتبط با حقوق؛
2. تلاش برای شناسایی احکام فقهی ـ حقوقی مستخرج از قرآن کریم؛
3. تبیین مباحث اصولی مرتبط با قرآن کریم؛
4. مطالعه تطبیقی مکاتب و مذاهب فقهی درباره مقدار و چگونگی بهره‌برداری از قرآن کریم؛
5. ایجاد بستر مناسب برای مطالعات فقه مقارن با توجه به منبع مشترک‌بودن قرآن کریم در میان مذاهب اسلامی.