نویسنده

دانش‌آموخته سطح چهار حوزه و پژوهشگر و مدرس سطوح عالی حوزه (m.ashaiery@gmail.com).

چکیده

رجم یکی از مجازات‌های اسلامی است که برای زنای محصنه تعیین شده است. برخی با انگیزه‌های گوناگون کوشیده‌اند این مجازات را مجازاتی غیراسلامی قلمداد کنند؛ مهم‌تر آنکه در فرایند پژوهش، گاه دانش فقه و گاه  فقیهان را به اتهاماتی متهم کرده‌اند! از آنجا که مهم‌ترین منبع این بازپژوهی‌ها قرآن کریم بوده است، این نوشتار درصدد است ابتدا با تمرکز بر آیات خجسته  قرآن، حکم سنگسار را در قرآن کریم بیابد و سپس به با تکیه بر دستاورد این واکاوی، به نقد دیدگاه‌های رقیب بپردازد و نشان دهد که اصل حکم سنگسار به عنوان حکمی اولیه و بدون توجه به مصالح اجتماعی سیاسی عصر حاضر و احکام ثانویه، پایگاه قرآنی دارد. از این رو، نه بر دانش فقه اتهامی رواست، نه بر فقیهان.

کلیدواژه‌ها