نویسنده

استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (hedayat47@gmail.com).

چکیده

به طور معمول در روابط میان زن و شوهر  اختلافاتی بروز می‌کند که می‌تواند به متارکه منجر شود. قرآن کریم از این اختلاف به «شقاق» تعبیر کرده است و تعیین دو حَکَم از خویشان زن و شوهر برای رفع آن را توصیه نموده است. در خصوص ماهیت حکمیت از نظر فقهی نظریاتی مطرح شده است؛ فقهای عظام عمدتاً آن را «تحکیم» شمرده، بعضی نیز آن را «توکیل» نامیده‌اند. این مقاله ضمن بررسی و ارزیابی این دو نظر،  نظر سومی را با عنوان «کارشناسی» مورد بررسی قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها