نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

«روابط جنسی خارج از مقررات ازدواج» از جمله جرایمی است که به شدت یکی از ارزش‌های اساسی جامعه اسلامی (نسل) را در معرض خطر قرار می‌دهد. این پدیده اجتماعی، از عوامل گوناگونی سرچشمه می‌گیرد و سیاست جنایی اسلام برای مبارزه با آن، تدابیر متعددی را در سطوح مختلف اندیشیده است.
قرآن کریم به عنوان یکی از منابع اصلی احکام، در سطح پیشگیری اجتماعی از جرایم جنسی، تدابیر عامی مانند: اعطای بینش، تقویت ایمان، تقوامحوری، خداناظری، آموزش، بازشناسی نقش خانواده و رفع نیاز اقتصادی، و تدابیر خاصی همچون: تشریع، تشویق و تسهیل ازدواج، حیا، کنترل نگاه، پرهیز از اختلاط، اصلاح روابط اعضای خانواده در درون خانه، اصلاح روابط زن و مرد و بزه‌پوشی، اندیشیده است. این تدابیر می‌کوشند از سویی، آستانه مقاومت فرد را در برابر کشش‌های غریزه جنسی افزایش دهند. از سوی دیگر، عوامل فردی و اجتماعی و نیز درونی و بیرونی جرایم جنسی را خنثی نمایند.

کلیدواژه‌ها