نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران (hrezaii@ut.ac.ir). استادیار دانشگاه پیام نور (mohamadh24@yahoo.com).

چکیده

شناخت دقیق آرای خاورشناسان درباره معارف قرآنی و نقد علمی دیدگاه‌های آنان، ضرورتی انکارناپذیر برای ما مسلمانان است. در پژوهش حاضر تلاش شده است دیدگاه‌های فایرستون درباره آیاتِ جهاد، نقل، تحلیل و نقد شود. تحقیقات فایرستون درباره این موضوع، از پژوهش بسیار او در منابع اسلامی حکایت دارد. نکته محوری دیدگاه او درباره آیات جهاد، توجه‌دادن به تناقض این آیات با یکدیگر، در جواز و منع جنگ و چندگانگی روش پیشنهادی قرآن در برخورد با دشمنان اسلام است. بی‌توجهی به سیاق آیات، دخالت‌ندادن زمینه‌های نزول آیه و استفاده‌نکردن از کلام معصومان‰ سبب شده است فایرستون در میان آیات جهاد به تناقض قائل شود.

کلیدواژه‌ها