نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و عضو انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه.

چکیده

تقسیم جهاد مشروع به دو قسم «جهاد دفاعی» و «جهاد ابتدایی» در دانش فقه معروف است؛ همچنین معروف، مشروط‌بودن وجوب جهاد ابتدایی به حضور معصوم است. در زمان غیبت معصوم† برای این نوع جهاد، موضوعی نیست و فقیهانی که این شرط را نپذیرفته‌اند، اندک‌اند. نوشتار پیش رو به آن دسته از ادله قرآنی و روایی که امکان تمسک بدان در این مقام وجود دارد، پرداخته، به‌خصوص از گستره دلالت آیات بر جهاد ابتدایی سخن به‌میان آورده است.
برآیند این پژوهش این است که نه‌تنها آیات بر وجوب جهاد ابتدایی و مشروعیت آن دلالتی ندارد، بلکه دراین‌میان آیاتی هست که مشروعیت جهاد ابتدایی را نفی می‌کند.

کلیدواژه‌ها