نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه مفید قم و عضو انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه (mostafa.mirmohammadi@gmail.com دانشیار دانشگاه پیام نور تهران (hossein_alekajbaf@yahoo.com). دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور تهران (hhadi88@gmail.com).

چکیده

رابطه میان اصل «منع توسل به زور» در حقوق بین‌الملل معاصر و اصل «جهاد» در فقه بین‌الملل اسلامی، از مباحث مهم و مناقشه‌برانگیزی است که در سال‌های اخیر با بروز پدیده مقابله با تروریسم، دوباره قوت گرفته است. نقطه عطف اختلاف‌نظرها در انطباق یا عدم انطباق اصول و قواعد منع‌کننده توسل به زور، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اصول حقوق بین‌الملل نوین با اصل جهاد به‌عنوان راهکنش (تاکتیک) غیر قابل اجتناب در فقه بین‌الدول اسلامی است. مقاله حاضر با مطالعه و بررسی آموزه‌های قرآنی جهاد و بررسی آن با اصول و قواعد منع توسل به زور، می‌کوشد همخوانی این دو اصل مهم را با یکدیگر نشان دهد. این برداشت که آیات جهاد در قرآن تشویق‌کننده خشونت و تروریسم است، خلاف اصول اساسی و انسان‌دوستانه در تعالیم اسلام می‌باشد.

کلیدواژه‌ها