نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران/ نویسنده مسئول (sm.mmoqaddam@ut.ac.ir). دکتری علوم قرآن و حدیث پردیس فارابی دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین (tohid1512@chmail.ir).

چکیده

انگاره تعارض در آیات قتال و صلح با کافران، یکی از شبهاتی است که بر آیات قرآن وارد شده است. بر اساس این انگاره، آیاتی که مسلمانان را به قتال با کافران فراخوانده است، با آیاتی که در آنها یا به‌طور کلی به صلح فراخوانده، یا به صلح با کفار دعوت کرده است، تعارض دارد. دسته­بندی این آیات بیانگر آن است که این آیات تعارضی با یکدیگر ندارند و ظهور انگاره تعارض ناشی از نادیده‌گرفتن عوامل متعددی ازجمله شرایط نزول آیه، جزءنگری و نه نگرش نظام‌مند به قرآن، یا مجموعه‌ای از آیات مرتبط، عدم توجه به سیاق آیات، عدم توجه به اهداف تشریع احکام ازجمله قتال، آشنانبودن با روح تعالیم اسلامی و برداشت نادرست از واژه سلم است. لحاظ‌کردن این گزاره­ها در فهم آیات، جایی برای تعارض باقی نمی‌گذارد و بیان می­دارد که تحقق قتال با کافران بر مبنای تحقق شرایط آن، هم در ناحیه کفار ـ همچون ثبوت حربی‌بودن آنها ـ و هم در ناحیه مسلمانان ـ همچون ثبوت آمادگی ازمنظر ایمان و نیز تحکیم پایگاه اسلامی برای قتال ـ است