نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار جامعة المصطفی العالمیة (mj-eskandarlo@miu.ac.ir). دانشجوی دکتری رشته تفسیر تطبیقی جامعة المصطفی العالمیة (hosainakrami@yahoo.com).

چکیده

 
عملیات استشهادی، ابزاری دفاعی است که برای دفاع از جان، مال، ناموس، دین و سرزمین استفاده می‌شود، ولی ازآنجاکه دلیل روشنی در کتاب و سنّت بر وجوب یا جواز دفاع درصورت یقین بر کشته‌شدن خود نداریم، ممکن است نسبت به مشروعیت چنین عملی تشکیک‌هایی صورت گیرد؛ بنابراین در پژوهش حاضر، نخست با استفاده از تعریف واژه‌های جهاد، دفاع و عملیات استشهادی و بهره‌گیری ازنظرات فقهی برخی فقها، واژه مذکور از مصادیق دفاع دانسته شده است و سپس آیات مورد استناد در مشروعیت عملیات استشهادی بر پایه نظرات مفسران فریقین، بررسی شده است. درنهایت این نتیجه به‌دست آمده است که تعدادی از عمومات قرآنی، یا از راه شمولیت حکم عام آیه یا از راه مفهوم اولویت، بر مشروعیت آن دلالت دارد.