نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (am42476@gmail.com). سطح سه حوزه علمیه و کارشناس ارشد معارف قرآن دانشگاه مفید (javaheriseyedali@yahoo.com

چکیده

 
درباره وضعیت حقوقی ازدواج فرزندپذیر با فرزندخوانده، چند دیدگاه مطرح است؛ دیدگاهی فرزندخواندگی عصر حاضر را نهاد حقوقی جدیدی می‌داند که در صدر اسلام سابقه نداشته است و ادله نقلی درمورد آن وجود ندارد؛ ازاین‌رو با تمسک به بنای عقلا، حکم اولی ازدواج فرزندپذیر با فرزندخوانده را حرمت می‌داند. دیگری با استدلال به آیاتی از قرآن کریم و تفسیر غیرصحیح از آن، فرزندخوانده را همچون فرزند بیولوژیک و یکی از محارم دانسته، چنین ازدواجی را به حکم اولی حرام دانسته است، ولی برخی فقیهان معاصر، به‌دنبال ایجاد تغییر در وضعیت جامعه و مکلفان و پدیدآمدن مصلحت و نیز درجهت دفع مفسده، حکم ثانوی چنین ازدواجی را حرمت دانسته‌اند. دیدگاه فقیهان شورای نگهبان به‌عنوان جزئی از بدنه حکومت، به ممنوعیت ازدواج فرزندپذیر با فرزندخوانده ـ مشروط به یک تبصره ـ تعلق گرفته است، ولی بنا بر نظر اکثر فقیهان، چنین ازدواجی مشروعیت دارد.
مقاله حاضر پس از بیان هریک از دیدگاه‌های مذکور و بررسی استدلال‌های موجود، به نقد آنها پرداخته است و درنهایت ازنظر غالب فقیهان دفاع کرده است و آن را موافق با منطوق آیه‌های قرآن کریم می‌داند. همچنین وضع ممنوعیت مشروط ازسوی حاکمیت را خلاف آیه‌های قرآن کریم دانسته، فاقد ثمره قابل توجه می‌داند

کلیدواژه‌ها