نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی دانشگاه قم/ نویسنده مسئول (n.alizadeh@stu.qom.ac.ir). دانشجوی دکتری فقه و حقوق پژوهشکده امام خمینی تهران. دانشیار دانشگاه قم (golamhosein.arabi@gmail.com).

چکیده

 
بر اساس اصل «مسئولیت حمایت»، جامعه بین‌الملل وظیفه دارد از افراد تحت حکومت‌هایی که نمی‌توانند یا نمی‌خواهند از شهروندان خود حمایت کنند، حمایت کند. این مسئولیت در سه مرحله «پیشگیری»، «مقابله» و «بازسازی» است. در مقام تطبیق، قرآن کریم نزدیک به پانزده قرن پیش، این مراحل سه‌گانه را بسیار معقول‌تر و منسجم‌تر آورده است؛ بدین صورت که بخش اعظم آیات به مرحله پیشگیری اختصاص یافته است که ازیک‌سو با بیان اخلاقیات، مواعظ و رعایت تقوا، انسان‌ها را از ظلم به دیگران بازمی دارد و ازسوی‌دیگر با توصیه به تقویت نیرو و کسب اقتدار در حوزه نظامی، زمینه رعب و وحشت ظالمان را فراهم می‌نماید تا ظالمان به فکر استضعاف و ظلم نیفتند و در مرحله واکنش، علاوه بر اینکه به جهاد با ظالمان امر می‌کند، مظلومان را به هجرت به مناطق امن نیز امر کرده است و در مرحله بازسازی به اصلاح و اجرای عدالت و قسط توصیه می‌کند.

کلیدواژه‌ها