نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات زن و خانواده (wraabhm@yahoo.com).

چکیده

 
موضوع نوشتار حاضر ارزیابی روش قرآن به قرآن تفسیرالمیزان است. رویکرد بسیاری از قرآن‌پژوهان در ارزیابی روش پیش‌گفته همانند صاحبان این دیدگاه، بیشتر انتزاعی ـ کلامی است؛ براین‌اساس قرآن‌پژوهان به صِرف بررسی دلایل صاحبان دیدگاه مذکور و با قطع‌نظر از کاربست عینی و نتیجه التزام عملی به آن، روش پیشین را قبول یا ردّ می‌کنند. به‌باور این تحقیق، برخی آیات‌الأحکام را می‌توان یکی از سنجه‌های مهم در ارزیابی میدانی این روش به‌حساب آورد؛ زیرا با نظر به خوانش شیعی مشخص در این آیات، می‌توان کارکرد عینی آیات را ملاحظه کرد.
به‌اعتقاد نویسنده در برخی آیات‌الأحکام، وجود برخی روایات یا قراین دیگری همچون تسالم فقهی، عامل شکل‌گیری ذهنیتی خاص از آیه شریفه درمیان اندیشمندان شیعی شده است که اگر بدان روایات یا قراین توجه نشود، آیه شریفه ارتباط روشنی با نگرش شیعی ندارد. در تحقیق حاضر ادعای مذکور در قالب چهار آیه بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها