نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای فقه و حقوق قضایی (majooya@gmail.com).

چکیده

قرآن کریم منبع اولیه استنباط احکام است و به‌همین‌دلیل از اهمیت خاص بر خوردار می‌باشد. درمورد دیه، فقط دو آیه در قرآن کریم هست که یکی درباره دیه قتل عمد و دیگری درمورد دیه قتل خطایی است. این دو آیه آن‌گونه که باید مورد توجه فقیهان قرار نگرفته است و آیه نخست عموماً به‌دلیل ابهامی که دارد، از صحنه بحث‌های فقهی غایب می‌باشد. آیه دوم نیز به‌عنوان حکمی استثنایی و تااندازه‌ای به‌لحاظ منطقی غیرقابل تحلیل، تلقی شده است.
در نوشته حاضر پس از بررسی دوآیه مزبور، این نتیجه گرفته شده است که آیات محل بحث نه‌تنها قابل فهم‌اند، بلکه مبنا و مرجع تفسیر روایات دیه نیز می‌توانند قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها