نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم (mjlotfi1376@gmail.com). استاد درس خارج حوزه، استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و عضو انجمن فقه و حقوق اسلامی/ نویسنده مسئول (ab.alidoust@gmail.com).

چکیده

خداوند متعال در آیه 34 سوره نساء با تعبیر «الرّجال قوّامون علی‌النّساء» قوّام‌بودن مردان بر زنان را بیان کرده است، ولی در اینکه مقصود از رجال و نساء در آیه، جنس مردان و زنان است یا باتوجه به سیاق آیه فقط شوهران و همسران ایشان مقصودند، اختلاف‌نظر وجود دارد. طبیعی است مطابق احتمال نخست، زمینه برای اینکه زنان از تصدی هرگونه پُست متضمن ولایت منع شوند، آماده‌تر است، درحالی‌که بنابر احتمال دوم، مفاد آیه به حوزه خانواده اختصاص می‌یابد، نه فراتر از آن و توسعه محتوای آن به غیر خانواده، نیازمند برخی تلاش‌های بیرونی است. تحقیق حاضر می‌کوشد با بررسی مفردات آیه و درنظرگرفتن سیاق و تعلیل‌های مذکور در آن، به مدلول تصدیقی آیه دست یابد و وجوهی که می‌توان با استناد به آنها مفاد آیه را از حوزه خانواده به تمامی شئون اجتماعی توسعه داد، بررسی و تحقیق کند.
گفتنی است مقاله حاضر صرفاً ناظر به آیه مذکور می‌باشد که از دیرباز مورد بحث و گفت‌وگو بوده است. طبیعی است آیات دیگر قرآن کریم و ادله مرتبط غیرقرآنی، مجال دیگری برای بحث می‌طلبد.

کلیدواژه‌ها