نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس حوزه علمیه قم، دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی و عضو انجمن فقه و حقوق اسلامی/ نویسنده مسئول (e.abedin110@gmail.com). استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم قم (bakouei2011@yahee.com). استاد گروه قرآن و حدیث جامعةالمصطفی العالمیة (m_faker@miu.ac.ir).

چکیده

در قرآن کریم آیاتی درمورد احکام مربوط به ادیان گذشته وجود دارد که حجیت این احکام در دین مبین اسلام قابل بررسی است. در بسیاری از این آیات به تصدیق‌کننده‌بودن قرآن یا پیامبر اکرمˆ درمورد ادیان گذشته تصریح شده است. مقاله حاضر به‌روش تحلیلی ـ توصیفی از نگاه مفسران فریقین، به‌دنبال بررسی دلالت آیات مذکور بر حجیت احکام شرایع گذشته در اسلام است. نتیجه تحقیق پیش رو، اثبات حجیت احکام ادیان پیشین به‌وسیله آیات مورد نظر می‌باشد. راه‌هایی هست که به‌کمک  آنها می‌توان به اصل احکام مربوط به شرایع پیشین دست یافت تا با در دست داشتن نتیجه حاصل از این تحقیق، به‌اعتبار آن احکام برای پیروان دین مبین اسلام حکم کرد.

کلیدواژه‌ها