نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

سیاست کیفری هدفمند و غایت‌مدار فقط به جرم‌انگاری و اجرای کیفر و ارعاب حاصل از آن نمی‌اندیشد، بلکه درصدد استفاده بهینه از نهادهای کیفری به‌منظور اصلاح، درمان و بازجامعه‌پذیری مجرمان است. بزه‌پوشی یکی از این نهادهاست که درجهت پرهیز از عوارض برچسب مجرمانه و اعطای فرصت به مجرمان برای توبه و بازگشت به زندگی شرافتمندانه اجتماعی استفاده می‌شود. توبه فقط رابطه فرد با خدا نیست، بلکه نهادی با جایگاه خاص در سیاست کیفری اسلام است که در آیات متعدد قرآن کریم تأکید شده است. هرچند بزه‌پوشی درمورد همه جرایم و همه مجرمان قابلیت اجرا ندارد، ولی در نگاه کلی می‌توان گفت سیاست کیفری اسلام این سیاست را عموماً در جرایم کم‌اهمیت‌تر و درمورد مجرمان یقه‌آبی و توده‌های مردم که رفتار آنان لغزش و بیماری تلقی می‌شود، پذیرفته است و در جرایم مهم و مجرمان یقه‌سفید آن را توصیه نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها