نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

به اعتقاد کلبرگ شیعه شناس مشهور، تقیه از مختصات امامیان است که از آغاز ظهور امامیه در دوران امام باقر (ع)، توجیه آن را بر معنای مبهم برخی آیات قرآنی استوار نمودند. در مقابل، به عقیده فقهای امامیه قاعده عقلی تقیه در امم سابقه هم بکار می رفته، در فقه به دلیل جلوگیری از وقوع ضرر، مستلزم تظاهر قولی و فعلی در برابر مخالفان و از این رو، مشمول احکام خمسه می گردد. حال این سؤال مطرح می شود که منشأ تفاوت این دو دیدگاه چیست؟ این مقاله برای نخستین بار، با بررسی تطبیقی این دو دیدگاه با روش توصیفی – تحلیلی، بدست می دهد که این شیعه شناس مشهور، برای فهم ماهیت تقیه از آیات قرآنی به استناد منابع اهل سنت و چند منبع محدود قدمای شیعه بسنده نمود و از غنای منابع فقهی معاصر و حتی متأخر بی بهره ماند و در نتیجه، دیدگاه وی فاقد منابع معتبر ارزیابی می شود.

کلیدواژه‌ها