نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی

چکیده

چکیده:
در سیاست جنایی افتراقی واکنش متفاوتی در قبال جرایم و یا مجرمان متفاوت، پیش‌بینی می‌شود. مشروعیت این سیاست از منظر قرآنی نیازمند بازخوانی آیات قرآن کریم است. در قرآن کریم نه تنها با فساد و مفسدان برخورد‌های سختی در نظر گرفته شده است، بلکه برخوردهای متفاوت‌تری با فساد خواص و یقه سفیدان در مقایسه با جرایم افراد عادی مشاهده می‌شود. این واکنش گویای سیاست جنایی افتراقی در قبال بزهکاران یقه سفید است. این نوشته با روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه دست می‌یابد که سیاست کیفری افتراقی در برابر مجرمان از آیات قرآن قابل استفاده بوده و در صورت ارتکاب جرم از سوی خواص، مجازات‌های مضاعف و سخت‌تر در مقایسه با افراد عادی هم در این دنیا و هم در آخرت در نظر گرفته شده و فلسفه پیش‌بینی کیفر مضاعف، حفاظت از جایگاه و شخصیت حقوقی کارگزاران اسلامی بوده و این کیفر مضاعف اختصاص به اشخاص و یا موضوعات مورد اشاره در قرآن نداشته و قابل تعمیم است.

کلیدواژه‌ها