نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه الهیات، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

2 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

تحمّل و ادای شهادت، به موجب آیات قرآن واجب است؛ ولی اینکه آیا علیرغم وجوب، شاهد می تواند از مشهودٌ له درخواست اجرت نماید یا خیر؟ مسئله اختلافی است. در این خصوص، مشهور فقهاء، قائل به حرمت اخذ اجرت در مقابل واجبات (از جمله تحمّل و ادای شهادت) هستند مطلقاً، در مقابل، برخی دیگر از فقهاء، اخذ اجرت را جایز می دانند وگروهی دیگر از فقهاء، قائل به تفصیل میان مرحله تحمّل و ادای شهادت شده اند. در این مقاله، که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، این نتیجه حاصل شد که قول مشهور مبنی بر حرمت اخذ اجرت در مقابل مطلق واجبات، قابل مناقشه است و نظریه تفصیل نیزکه اخذ اجرت را در مرحله تحمّل شهادت به دلیل محترم بودن عمل مسلمان، جایز می داند اما در مرحله ادای شهادت به دلیل تأثیر پذیری مفاد شهادت از اجرت و در معرض تهمت قرار گرفتن شاهد، جایز نمی داند، به دلیل فقدان مستند قطعی، قابل مناقشه می باشد. لذا بنظر می رسد، جواز اخذ اجرت در برابر تحمّل و ادای شهادت به دلیل واجب توصّلی بودن شهادت و عدم لزوم قصد قربت در آن و همچنین عدم تنافی اخذ اجرت با خلوص نیت در اتیان واجب و نیز استناد به قاعده احترام، از قوت بیشتری برخوردار می باشد.

کلیدواژه‌ها