نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

رئیس پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن

چکیده

با توجه به قرائات گوناگون در باره کلمات قرآن و قرائاتی از اهل بیت علیهم السلام در باره فرش قرائات، سئوال اصلی این است که جایگاه قرائات اهل بیت علیهم السلام در بین قرائات و روش تحصیل آن چیست.؟ مفاد حدیث ثقلین (طوسی،1، 261، 1414ق و ابن بابویه،2،62، 1378ق‏.) و دیگر روایات (کلینی، ‏8، 312، ۱۴۰۷ق.) بیانگر آن است که اهل بیت علیهم السلام در شناخت قرائت صحیح مانند فهم معارف قرآن کریم، مرجعیت دارند. از این رو اعتبار مصحف موجود (شکل یافته در جریان توحید مصاحف) و عدم‌اعتبار قرائات غیر منطبق با آن، برای آن است که افزون بر اجماع، از تایید امام علی علیه السلام نیز برخوردار است و قرائت قطعی امام معصوم بر سایر قرائات منطبق بر مصحف موجود، مقدم است. پس از آن، اجماع قاریان بیانگر قرائت اهل بیت علیهم السلام است، زیرا اگر قرائت مجمع علیه مخالف قرآن منَزَّل باشد در برابر آن موضع می‌گیرند. در مرحله بعد، نزدیک‌ترین قرائت به قرائت آنان شناسائی و پذیرفته می‌شود. این مقاله بر اساس روش کتابخانه‌ای و تحلیلی و روش یاد شده اثبات نموده است که قرائت اهل بیت علیهم السلام محور و اصل حاکم بر همه قرائات است.