نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و عضو انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه

چکیده

در سیاست جنایی افتراقی اعم از تدابیر کنشی و واکنشی، تدابیر متفاوتی در قبال برخی جرایم یا مجرمان متفاوت، پیش‌بینی می‌شود.  مشروعیت سیاست کیفری (تدابیر واکنشی) ازمنظر قرآنی نیازمند بازخوانی آیات قرآن کریم است. در قرآن کریم نه‌تنها با فساد و مفسدان برخورد‌های سختی درنظر گرفته شده است، بلکه برخوردهای متفاوت‌تری با فساد خواص و یقه‌سفیدان در مقایسه با جرایم افراد عادی دیده می‌شود. این واکنش، گویای سیاست کیفری افتراقی در قبال بزهکاران یقه‌سفید می‌باشد. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه دست می‌یابد که سیاست کیفری افتراقی در برابر مجرمان، از آیات قرآن کریم قابل استفاده است و درصورت ارتکاب جرم ازسوی خواص، مجازات‌های شدیدتر و سخت‌تری در مقایسه با افراد عادی ـ هم در دنیا و هم در آخرت ـ درنظر گرفته شده است و فلسفه پیش‌بینی کیفر شدیدتر، حفاظت از جایگاه و شخصیت حقوقی کارگزاران اسلامی بوده و این کیفر شدیدتر و بیشتر به اشخاص یا موضوعات مورد اشاره در قرآن کریم اختصاص ندارد و قابل تعمیم است.

کلیدواژه‌ها