نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی و پژوهشگر مؤسسه حوزوی مفتاح

2 هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر یکی از مجتهدان برجسته حوزه علمیه است که در عرصه ساخت نظامات اجتماعی، در روش فقهایی خویش توجه ویژه‌ای به قرآن دارد؛ بنابراین خصوصیت بسیار مهم شهیدصدر این است که همه مباحث ازجمله اندیشه سیاسی را بر محور قرآن تبیین کرده است. ایشان در فرآیند اجتهادی و استنباط احکام اجتماعی خود از میان منابع اربعه، بر منبع قرآن تأکید بیشتری دارد. حضور پُررنگ قرآن در آثار ایشان ازجمله «المدرسة القرآنیة» و «الإسلام یقودالحیاة» کاملاً مبرهن و روشن به‌نظر می‌رسد. حقانیت قدرت سیاسی، یکی از مسائل مهم عرصه عمومی و اجتماعی محسوب می‌شود که بر اساس اعتقاد شهیدصدر به نظام‌مندی احکام دینی، این حقانیت نیز بخشی از طراحی و تنظیم نظامات در لایه سیاست جامعه درنظر گرفته می‌شود. ازمنظر علامه صدر حقانیت سیاسی در سه مرحله تأسیس، تشکیل و استمرار حکومت اسلامی قابل تبیین است. مقاله حاضر با محوریت قرآن کریم، پرسش تبیین موجهات حقانیت قدرت سیاسی در عصر غیبت مبتنی بر اندیشه سیاسی شهید آیت‌الله صدر را ازطریق روش کتابخانه‌ای به‌صورت توصیفی و تحلیلی بررسی می‌کند؛ بنابراین در پژوهش حاضر علاوه بر اصول قرآنی حقانیت سیاسی قدرت، نسبت میان مشروعیت و مقبولیت تبیین می‌شود

کلیدواژه‌ها