نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران/ نویسنده مسئول (alijafari@ut.ac.ir). مدرس سطوح عالی حوزه علمیه و دانشجو دکتری رشته فقه و مبانی حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران (dehghan.mostafa@ut.ac.ir).

چکیده

آیه 228 سوره بقره، بحث طلاق رجعی و حق مرد در رجوع به زوجه مطلقه را مطرح کرده است. این آیه از اصلی‌ترین ادله حق رجوع زوج در طلاق رجعی محسوب می‌شود. در آیه مذکور حق رجوع زوج مشروط به اراده اصلاح شده است. همچنین در آیاتی همچون آیه 229 و 231 همین سوره، قرآن کریم تعبیر امساک به معروف و تسریح به احسان را به‌عنوان وظیفه مرد پس از طلاق رجعی بیان کرده است، ولی مشهور فقها چنین شرطی را ذکر نکرده‌اند؛ بنابراین حتی اگر اراده اضرار زوج در رجوع به زوجه محرز شود، زوج حق رجوع دارد. مقاله حاضر، مضمون آیات پیش‌گفته را از نگاه فقهی بررسی کرده، دیدگاه‌های گوناگون درباره آنها را نقد و بررسی کرده است. به‌نظر نویسندگان، از این آیات استفاده می‌شود که حق رجوع زوج در طلاق رجعی مشروط به اراده اصلاح است و درغیراین‌صورت، زوج حق رجوع ندارد و ادله‌ای که برای طرح این ظاهر اقامه شده است، قابل خدشه‌اند.

کلیدواژه‌ها