نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران وعضو انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه (adehabadi@ut.ac.ir).

چکیده

ذیل آیه 33 سوره اسراء، حاوی سلطنت، قدرت و امکان قصاص برای ولیّ دم مقتولی است که از روی ظلم کشته شده است. اگر امکان قصاص حق باشد ـ نه حکم ـ ازآنجاکه هر حقی چهار رکن «صاحب حق»، «متعلق حق»، «سبب حق» و «کسی که حق علیه اوست» دارد، می‌توان این چهار رکن حق قصاص را در آیه یافت و بررسی کرد.
برخی نتایج مقاله عبارت‌اند از: حق‌بودن قصاص و نه صِرف حکم‌بودن، حق‌الناسی‌بودن قصاص، نبودن حق قصاص برای مقتول و برای ولیّ ولیّ دم، انحلالی‌بودن آن، جواز قصاص بدون تضمین دیون مقتول، اسراف‌نبودن قصاص همه شرکاء قتل به‌شرط پرداخت فاضل قصاص، تداخل قصاص عضو در قصاص نفس و حرمت قصاص به شیوه‌های غیرمتعارف.

کلیدواژه‌ها